วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

เนื้อหาที่เรียนวันอังคารที่ 1/07/51

ประเภทของการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing) ใช้สำหรัพิมพ์เอกสาร สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารได้ เช่น
*Microsoft Word
*KWord(KOffice)

ซอฟต์แวร์ตารางการทำงาน (Spread sheet)ช่วยในการคิดคำนวนที่ซับซ้อน สามารถสั่งให้คำนวณตามสูตรได้ เช่น
*Microsoft Excel
*Calc (OpenOffice.org)

ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management)ใช้สำหรับเก็บข้อมูล ที่มีจำนวนมากๆ และมีความสัมพันธ์กัน เพื่อใช้งาน การทำรายงาน สรุปผล เช่น
*Microsoft Access
*Oracle

ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software) ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลการแสดงผลที่ดึงดูดความสนใจ สามารถสื่อความหมายได้ง่าย เช่น
*Microsoft Powerpoint
*Pladao Impress

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD:Computer Aided Disingn)งานเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม ออกแบบ และสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วน อะไหล่ ตัวถังหรือเซรามิกส์สามารถนำมาใช้ในการร่างและออกแบบสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

ซอฟต์แวร์สำหรับการตกแต่งรูปภาพ (Image Editionsoftware) เกี่ยวกับการจัดตกแต่งรูปภาพซึ่งจะรวบรวมคำสั่งเกี่วยกับการจัดการและตกแต่งที่เรียกว่า เอฟเฟ็ก เช่น
*Adobe Photoshop
*Open Canvas
*Tux Paint

CIA(Computer-Assisted Insteuction) เกี่ยวกับการช่วยในการศึกษาเพิ่ประสิทธิภาพในการสอนโดยการนำเนื้อหาและลำดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว้และนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม โดยสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรียนรู้

ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล (Communication Software)ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในระบบเครือข่ายเพื่อรับส่ง โอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารพูดคุยสนทนา หรือค้นค้นหาข้อมูลต่างๆ

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551

เนื้อหาที่เรียนแล้ว

ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำงานประสานกันทำให้เกิดการประมวลผล การจัดเก็บและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแบ่งออกเป็น 5 หน่วยหลัก
1. หน่วยประมวลผลกลาง
2. หน่วยความจำหลัก
3. หน่วยความจำสำรอง
4. หน่วยรับข้อมูล
5. หน่วยแสดงผล

1. หน่วยประมวลผลกลาง เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ในการสั่งงานและควบคุมหน่วยต่างๆของเครื่องตอมพิวเตอร์ หน้าที่จะทำการประมวลผลข้อมูลจากหน่วยความจำหลักในลักษณะของการคำนวณ การเปรียนเทียบ การเคลื่อนย้ายข้อมูลผ่านชุดคำสั่งที่มีการออกแบบไว้แล้ว
2. หน่วยความจำหลัก เป็นสมองของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่จดจำข้อมูลหรือคำสั่ง ทั้งก่อนและหลังการประมวลผลหน่วยความจำหลักที่ใช้ในการประมวลผลมัก๔กเรียนกสั้นๆว่า RAM
ประเภทของหน่วยความจำหลัก
-ROM ใช้บันทึกคำสั่งอย่างถาวร สามารถเปิดอ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้
-RAM ใช้บันทึกคำสั่งขณะที่เราทำงาน สามารถอ่านและแก้ไขได้ แต่ข้อมูลเหล่านี้จะหายไป เมื่อมีข้อมูลใหม่
หรือปิดเครื่อง
-CACHE เป็นหน่วยความจำที่ใช้บันทึกข้อมูลชั่วคราว เพื่อให้เครื่องทำงานได้เร็วขึ้น

3. หน่วยความจำสำรอง ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลหรือชุดคำสั่งเหมือนกับหน่วยความจำหลัก แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยง แต่แตกต่างกัหน่วยความจำหลักคือ สามารถจัดเก็บข้อมูลได้แม้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีราคาถูกกว่า
4. หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่รับข้อมูลในรูปแบบของคำสั่งที่เป็นตัวอักษรภาพ เสียง ให้เป็นสัญญาณดิจิตอลที่เครื่องคอมพิวเตอร์รู้จัก และสามสรถนำข้อมูลนั้นไปประมวลผลได้
5. หน่วยแสดงผล ทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่เป็นสัญญาณดิจิตอลที่ถูกประมวลผลแล้วไปแสดงผลให้ผู้ใช้เป็นตัวอักษรภาพ หรือเสียง เช่นจอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง